Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodziców

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowań

  Samorząd Uczniowski

  język angielski

  język niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szkoła współpracy

  Szkoła promująca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


STATUT  

Nowa strona 1

STATUT GIMNAZJUM NR 1 W KOLUSZKACH

 

Ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329  i Nr 106, poz. 496 z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2002
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

 

SPIS TREŚCI

 

Rozdział I –  Przepisy ogólne                                                                                    str.   1

Rozdział II –    Cele i zadania gimnazjum                                                                  str.    2

Rozdział III –  Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów                              str.     4

Rozdział IV –  Organy gimnazjum i ich kompetencje                                                str.   16

Rozdział V –   Uczniowie – prawa i obowiązki                                                         str.   21

Rozdział VI –   Zakres zadań nauczycieli                                                                  str.   26

Rozdział VII –  Organizacja pracy szkoły                                                                 str.   30

Rozdział VIII – Postanowienia końcowe                                                                  str.   41

 

 

ROZDZIAŁ I

 

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

 

Nazwa szkoły brzmi:

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach

Siedzibą Gimnazjum nr 1 jest budynek szkolny położony przy ulicy Zagajnikowej nr 12        w Koluszkach.

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Koluszki .

Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

Cykl kształcenia trwa 3 lata.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

 

§ 2

 

Celem szkolnej edukacji na etapie gimnazjum jest:

a)      wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności,

b)      rozbudzanie potrzeby korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury; rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności twórczego myślenia; zachęcanie uczniów                         do samokształcenia,

c)      umożliwienie poznania języka i metodologii dziedzin wiedzy,

d)      ułatwienie rozumienia i poznawania samego siebie, znajdowania swego miejsca              w społeczeństwie, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych,

e)      ułatwienie uczestnictwa w kulturze,

f)        rozwijanie wrażliwości moralnej, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi,

g)      ukształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych, w tym do kryzysów okresu dojrzewania i umiejętności ich rozwiązywania.

Zadaniem gimnazjum jest:

-         umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego określonego w ustawie o systemie oświaty,

-         zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,

-         przyjmowanie uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, a w miarę wolnych miejsc również uczniów zamieszkałych poza obwodem,

-         zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

-         realizacja podstawy programowej ustalonej dla gimnazjum,

-         zapewnienie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 

§ 3

 

Gimnazjum dba o bezpieczeństwo uczniów, promuje i chroni ich zdrowie poprzez:

-        dyżury nauczycieli w budynku szkoły,

-        zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,

-        nadzór jednego opiekuna (osoby pełnoletniej) nad 30 uczniami – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z przejazdów, nad 15 uczniami – w czasie wycieczek, nad 10 uczniami – w czasie turystyki kwalifikowanej,

-        policyjną kontrolę stanu technicznego autokarów bezpośrednio przed wyjazdem na wycieczki,

-        realizowanie programów profilaktycznych i omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach z wychowawcą,

-        zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom dojeżdżającym do gimnazjum            i uczniom zgłaszającym chęć pobytu w świetlicy po zajęciach obowiązkowych,

-        szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

-        dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy;

-        systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne, 

-        zapewnienie uczniom warunków do spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku          w stołówce szkolnej;

-        uwzględnianie w tygodniowym rozkładzie różnorodności zajęć dydaktyczno – wychowawczych i ich równomiernego rozłożenia w każdym dniu.

 

§ 4

 

1.      Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez:

-        pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga szkolnego, wychowawców klas i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,

-        kierowanie na badania uczniów z deficytami rozwojowymi,

-        prowadzenie zajęć z preorientacji zawodowej,

-        terapię pedagogiczną, grupową i indywidualną dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce,

-        pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie MOPS.

-        zapewnienie dożywiania w formie drugiego śniadania i obiadów finansowanych              przez darczyńców

-        organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych.

 

 

§ 5

 

1. Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa
1.1. Szkoła stwarza warunki sprzyjające podejmowaniu trafnych decyzji edukacyjnych                  i zawodowych poprzez:

-        zapewnienie stałego dostępu do informacji dotyczących edukacji i rynku pracy;

-        organizowanie zajęć zawodowych dla uczniów i rodziców;

-        realizację programu doradztwa zawodowego przez wychowawców i Radę Pedagogiczną gimnazjum;

-        współpracę z instytucjami wspomagającymi działalność szkoły w zakresie edukacji zawodowej.

2.1. Funkcje doradcy zawodowego pełni pedagog szkolny, który opracowuje i koordynuje działania zawodoznawcze na terenie szkoły.
Do zadań doradcy zawodowego należy:

-         przygotowywanie uczniów do adekwatnej oceny własnych zdolności, predyspozycji i zainteresowań

-         informowanie o możliwości dalszej nauki

-         informowanie o zawodach

-         dostarczanie informacji o rynku pracy

-         zapoznawanie uczniów z przepisami prawa dotyczącymi zatrudnienia.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW

(ustalony na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 7 września 2004 r.

 

§ 6

 

1.      Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

-        informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu                   oraz o postępach w tym zakresie,

-        pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

-        motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

-        dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz  specjalnych uzdolnieniach ucznia.

-        umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

2.      Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o:

-        wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania

-        sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

-        warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3.      Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów                          oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  .

4.      Oceny są jawne  dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

5.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

6.       Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w szkole, gdzie jest  ona przechowywana przez nauczyciela przedmiotu,  do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego.

 

§ 7

 

1.      Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych, zwanych dalej „stopniami”, według następującej skali:

-        celujący

-        bardzo dobry

-        dobry

-        dostateczny

-        dopuszczający

-        niedostateczny

2.      Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na :

a)      bieżące, określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania,

b)      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, określające ogólny poziom wiadomości                 i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany okres (rok szkolny). Stopnie te nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna ocen  bieżących, ale powinny odzwierciedlać spełnianie określonego poziomu wymagań.

3.      Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną  

       zachowania

4.      Kryteria ocen:

ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który;

-        rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,

-        korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, stosuje różnorodne formy pracy,

-        osiąga sukcesy w konkursach lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

-        opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,

-        potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych sytuacjach,

-        samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i nietypowych:

ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

-        opanował treści istotne w strukturze przedmiotu,

-        potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider jak i partner, wyciągać wnioski, różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób uczenia się,

-        rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień;

ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:

-        opanował treści najważniejsze  w uczeniu  się danego przedmiotu, o niewielkim stopniu złożoności, często powtarzające się w programie nauczania,

-        współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować, podjąć decyzję, jaką przyjąć postawę;

ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:

-        opanował treści niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, 

-        rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny,

-        współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji,

-        potrafi dostosować się do decyzji grupy, rozwiązuje proste zadania teoretyczne
 i praktyczne przy pomocy kolegi lub nauczyciela;

ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:

-        posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że uniemożliwiają one dalsze zdobywanie wiedzy,

-        nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.

5.      Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

6.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, sztuki  należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

7.      W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu ucznia z tych zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza.

 

§ 8

 

1.      Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:

-        prace klasowe obejmujące treść całego działu (lub dużą część działu),

-        testy,

-        kartkówki z trzech ostatnich tematów,

-        prace domowe,

-        zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji,

-        sprawdziany,

-        wypowiedzi ustne,

-        prace w zespole,

-        testy sprawnościowe,

-        prace plastyczne i techniczne,

-        działalność muzyczna.

2.      W pracy pisemnej ocenie podlega:

-        zrozumienie tematu,

-        znajomość opisywanych zagadnień,

-        sposób prezentacji,

-        konstrukcja pracy i jej forma graficzna.

 

Ilość prac pisemnych przewidzianych w semestrze jest zależna od specyfiki przedmiotu , ustala ją i podaje każdy z nauczycieli.

W pisemnych pracach sprawdzających przyjmuje się następujące kryteria punktowe ocen :

-        90 % możliwych do uzyskania punktów – ocena bardzo dobra

-        75 % możliwych do uzyskania punktów – ocena dobra

-        50 % możliwych do uzyskania punktów – ocena dostateczna

-        30 % możliwych do uzyskania punktów - ocena dopuszczająca

3.      W wypowiedzi ustnej ocenie podlega:

-        znajomość zagadnienia,

-        samodzielność wypowiedzi,

-        kultura języka,

-        precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.

4.      Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. Ocenie podlegają umiejętności:

-        planowanie i organizacja pracy grupowej,

-        efektywne współdziałanie,

-        wywiązywanie się z powierzonych ról,

-        rozwiązywanie problemów w sposób twórczy,

5.      W tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy prace klasowe lub testy, przy czym nie więcej niż jedna dziennie, zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem, Nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki zamiast ustnej formy odpowiedzi i może jej nie zapowiadać. Kartkówki sprawdzają wiadomości i umiejętności najwyżej z trzech ostatnich lekcji.

6.      Termin zwrotu ocenionych testów i kartkówek nie może być dłuższy niż jeden tydzień, prac klasowych – dwa tygodnie od dnia przeprowadzenia sprawdzianu.

7.      Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagań, jakim będzie musiał sprostać.

8.      Uczniowi przysługuje prawo poprawienia oceny cząstkowej po uzgodnieniu                            z nauczycielem terminu i formy poprawy.

9.      Rodzice są powiadamiani o osiągnięciach dziecka w czasie spotkań z wychowawcą  (2 razy w semestrze) i podczas doraźnych konsultacji z nauczycielami przedmiotu.

 

OCENA  ZACHOWANIA

 

§ 9

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

-        wywiązywanie się z obowiązków ucznia

-        postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

-        dbałość o honor i tradycje szkoły

-        dbałość o piękno mowy ojczystej

-        dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

-        godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

-        okazywanie szacunku innym osobom

2.      Oceny zachowania dokonuje się najpóźniej na dwa tygodnie  przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wg następujących kryteriów:

 

OCENĘ WZOROWĄ otrzymuje uczeń, który:

-        przestrzega Regulaminu Szkoły, a ponadto spełnia co najmniej 4 spośród poniższych  kryteriów:

-        wyróżnia się nienaganną kulturą osobistą, dba o piękno mowy ojczystej

-        wykazuje dużą aktywność w pracy samorządu

-        bierze czynny udział w życiu szkoły, dba o jej honor i tradycje

-        reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, konkursach, olimpiadach, projektach

-        odnosi się z szacunkiem do dorosłych i rówieśników

-        wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione

-        uczestniczy w zajęciach kół zainteresowań

 

 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

-        przestrzega Regulaminu Szkoły

-        systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne (dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności)

-        wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, dba o piękno mowy ojczystej

-        sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu zadań

-        inicjuje i organizuje życie klasy

-        uczestniczy w zajęciach kół zainteresowań

 

OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

-        z drobnymi uchybieniami przestrzega regulaminu szkoły (w przypadku szczególnego zaangażowania w życie szkoły może być poprawiona ocena do bardzo dobrej)

-        systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne (dopuszcza się 5 nieusprawiedliwionych godzin)

-        angażuje się w życie klasy

-        szanuje mienie szkoły i kolegów

-        nie używa wulgaryzmów

-        posiada dzienniczek korespondencji

 

OCENĘ POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który:

-        z uchybieniami przestrzega regulaminu szkoły

-        ma od 6 do 10 godzin nieusprawiedliwionych, ale nie więcej niż  3 nieusprawiedliwione godziny jednego przedmiotu

-        uczestniczy w życiu klasy

-        szanuje mienie szkoły i kolegów

-        unika wulgaryzmów

 

OCENĘ NIEODPOWIEDNIĄ  otrzymuje uczeń, który:

-        od 10 godzin do 30 godzin nieusprawiedliwionych (w przypadku szczególnego zaangażowania ucznia w życie szkoły może zostać zachowana ocena poprawna pod warunkiem, że liczba opuszczonych  nieusprawiedliwionych godzin nie przekroczyła 15 , w tym 3 z jednego przedmiotu)

-        ignoruje polecenia nauczycieli i zakłóca porządek lekcji

-        używa wulgarnego słownictwa

-        pali papierosy

-        niszczy mienie szkoły

 

OCENĘ NAGANNĄ otrzymuje uczeń, który:

-        powyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych

-        łamie prawo

-        stosuje przemoc wobec kolegów

-        odmawia noszenia jednolitego stroju szkolnego

 

3.      spóźnienia traktowane są jako jedna godzina nieobecna nieusprawiedliwiona.

4.      Spostrzeżenia dotyczące zachowania uczniów są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym, przez nauczycieli uczących w danej klasie, innych nauczycieli oraz dyrekcję szkoły i powinny być opatrzone datą oraz podpisem.

 

§ 10

 

1. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym RP nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne jest zobowiązany poinformować ucznia o przewidywanej dla niego niedostatecznej rocznej ocenie klasyfikacyjnej                                                  z prowadzonego przez siebie zajęcia edukacyjnego i odnotować tę ocenę w dzienniku lekcyjnym w rubryce poprzedzającej kolumnę wpisu oceny rocznej.

2. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym RP wychowawca klasy jest zobowiązany w indywidualnej, potwierdzonej podpisem rodzica w dzienniku lekcyjnym, rozmowie poinformować rodziców ucznia o przewidywanych   niedostatecznych rocznych ocenach klasyfikacyjnych  z zajęć edukacyjnych oraz o nieodpowiedniej lub nagannej rocznej ocenie klasyfikacyjnej  zachowania.

3. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym RP nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne jest zobowiązany poinformować ucznia                    o przewidywanej dla niego  rocznej ocenie klasyfikacyjnej z prowadzonego przez siebie zajęcia edukacyjnego i odnotować tę ocenę w dzienniku lekcyjnym w rubryce poprzedzającej kolumnę wpisu oceny rocznej.

4. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym RP wychowawca klasy jest zobowiązany wpisać do zeszytu korespondencji ucznia przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich zajęć edukacyjnych oraz roczne oceny klasyfikacyjne zachowania

 

5. Uczniowie ubiegający się o  wyższą niż proponowana przez nauczyciela roczną ocenę klasyfikacyjną muszą spełniać następujące warunki:

-        średnia ich ocen cząstkowych z drugiego semestru musi przekraczać o O,5 ocenę proponowaną przez nauczyciela

-        z  pisemnych sprawdzianów i prac klasowych w II semestrze uzyskiwali oceny                          na poziomie oceny proponowanej przez nauczyciela i wyższe.

-        różnica ocen między oceną śródroczną, a tą, o którą ubiega się uczeń, nie może być większa niż jeden stopień szkolny.

6. W przypadku kwestionowania proponowanej przez nauczyciela oceny, rodzic zobowiązany jest w ciągu 2 dni od daty przekazania mu  informacji,  złożyć na piśmie wniosek                                                do dyrektora gimnazjum o umożliwienie sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia                         oraz ewentualnej weryfikacji proponowanej oceny.

7. W ciągu dwóch dni od złożenia wniosku przez rodzica nauczyciel  zobowiązany jest określić na piśmie wymagania edukacyjne na ocenę, o którą ubiega się uczeń, uzgodnić                               z uczniem termin  sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz powiadomić o nim dyrektora gimnazjum.

8. Dyrektor gimnazjum powołuje komisję odwoławczą. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor lub wicedyrektor Gimnazjum

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne

c) nauczyciel uczący tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

9.  Sprawdzian składa się z  dwóch części : pisemnej trwającej 45 minut  i ustnej trwającej 30 minut .Ze sprawdzianu sporządza się protokół, do którego dołącza się pisemną pracę i krótki opis wypowiedzi ustnej ucznia. Uzyskanie ze sprawdzianu oceny wyższej niż przewidywana przez nauczyciela jest jednoznaczne z wystawieniem jej jako rocznej oceny klasyfikacyjnej. Uzyskanie oceny przewidywanej przez nauczyciela lub niższej jest podstawą do wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej przewidywanej przez nauczyciela.

10. Uczeń może się ubiegać o uzyskanie wyższej  niż proponowana przez wychowawcę rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, (z wyłączeniem uczniów, przeciwko którym toczy się postępowanie  w sprawach dla nieletnich, którym udowodniono posiadanie lub rozprowadzanie narkotyków, u których  stwierdzono wielokrotne spożywanie alkoholu                  lub palenie papierosów.)

11. Uczeń może ubiegać się o uzyskanie oceny wyższej niż proponowana przez nauczyciela , jeżeli jego rażące (inne niż wymienione w punkcie 10 ) wykroczenie przeciwko regulaminowi szkoły miało charakter jednorazowy.

12. W przypadku kwestionowania proponowanej przez nauczyciela oceny, rodzic zobowiązany jest w ciągu 2 dni od daty przekazania mu  informacji,  złożyć na piśmie wniosek do dyrektora gimnazjum o ponowne rozpatrzenie  oraz ewentualną weryfikację przewidywanej przez nauczyciela oceny zachowania.

13. Dyrektor gimnazjum powołuje komisję odwoławczą. W  skład komisji wchodzą:

a) dyrektor lub wicedyrektor gimnazjum

b) pedagog szkolny

c) wychowawca klasy

d) nauczyciel uczący w danej klasie

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego klasy, do której uczęszcza uczeń

f) przedstawiciel samorządu szkolnego

14. Komisja wnikliwie rozpatruje spełnienie przez ucznia kryteriów na ocenę zachowania, o którą ubiega się uczeń, uwzględniając opinię wszystkich członków komisji oraz załączoną na piśmie samoocenę ucznia. Wychowawca klasy, biorąc pod uwagę opinię komisji odwoławczej wystawia roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Roczna ocena klasyfikacyjna wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 15.

15. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do7dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych..

16.Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w styczniu każdego roku szkolnego. Dokładną datę zakończenia postępowania klasyfikacyjnego ustala rada pedagogiczna na pierwszym posiedzeniu przed rozpoczęciem roku szkolnego.

17.Podczas ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej należy uwzględniać osiągnięcia
i umiejętności ucznia z poprzedniego semestru.

18.Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna (semestralna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

19. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych.

 

 

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

§ 11

 

Z wyjątkiem klasy trzeciej uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu ze sztuki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

-        dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący,

-        nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

-        nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (egzaminujący) może być zwolniony
z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela zatrudnionego w innej szkole w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

-        skład komisji,

-        termin egzaminu,

-        pytania egzaminacyjne,

-        wynik egzaminu,

-        ocenę ustaloną przez komisję.

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych  odpowiedziach ucznia.

Dokumentację z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego przechowuje się w kancelarii gimnazjum do czasu  ukończenia szkoły przez ucznia.

Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 13 punkt 4.

 

 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 

§ 12

 

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
w szkolnym planie nauczania.

Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny w terminie, który wyznacza dyrektor gimnazjum w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu, uczniem i jego rodzicami.

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny w terminie, który wyznacza dyrektor gimnazjum w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu, uczniem i jego rodzicami.

Egzamin klasyfikacyjny  składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu  ze plastyki i muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma  formę zadań praktycznych.

Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora gimnazjum.

 

 

PROMOCJA

 

§ 13

 

1. Począwszy od klasy pierwszej gimnazjum uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym programie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
z jednych zajęć edukacyjnych

3. Ocena z zachowania wpływa na promocję i możliwość ukończenia szkoły w następujący sposób:

a) Pada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowani;

b) uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższe, a uczeń klasy trzeciej nie kończy szkoły.

4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

5. Uczeń kończy gimnazjum:

-        jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej

-        jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego

6. W trzeciej klasie gimnazjum Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza zewnętrzny egzamin obejmujący:

-        umiejętności i wiadomości  z zakresu przedmiotów humanistycznych,

-        umiejętności i wiadomości z zakres przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

ORGANY GIMNAZJUM I  ICH KOMPETENCJE

 

§ 14

 

Organami gimnazjum są:

-        dyrektor szkoły,

-        rada pedagogiczna,

-        samorząd uczniowski,

-        rada rodziców.

Dyrektor gimnazjum:

-        kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i reprezentuje ją na zewnątrz,

-        sprawuje nadzór pedagogiczny,

-        sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,

-        sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie gimnazjum,

-        realizuje uchwały rady pedagogicznej,

-        wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, o których mowa w § 15 ust. 2  niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwał dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący gimnazjum oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

-        kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,

-        dysponuje środkami określonymi w planie finansowym gimnazjum i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę gimnazjum,

-        wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

Dyrektor gimnazjum decyduje w szczególności w sprawach:

-        zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

-        przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

-        występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

Wicedyrektor:

-        jest bezpośrednim przełożonym służbowym z upoważnienia dyrektora szkoły nauczycieli, wychowawców świetlicy, pedagoga szkolnego i bibliotekarza;

-        jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą;

-        decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego w całej szkole;

-        ma prawo formułowania projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy opiekuńczo – wychowawczej wszystkich nauczycieli;

-        ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym;

-        ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem „zastępca dyrektora gimnazjum” oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań      i kompetencji.

 

§ 15

 

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania.

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

-        zatwierdzanie planów pracy gimnazjum po zaopiniowaniu przez radę rodziców,

-        podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

-        podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców.

-        ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli gimnazjum.

-        podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów

 

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

-        organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,

-        projekt planu finansowego gimnazjum,

-        propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do pełnienia funkcji kierowniczych
w szkole,

-        propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

-        programy autorskie wprowadzone decyzją dyrektora gimnazjum do szkolnego zestawu programów nauczania.

-        wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

-        wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia,

-        wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów)  o egzamin klasyfikacyjny,
 z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia.

Rada Pedagogiczna rozpatruje odwołanie ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) od udzielonej kary za nieprzestrzeganie statutu szkoły i regulaminu uczniowskiego.

Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu gimnazjum bądź projekt jego zmian oraz jego zatwierdzenie po zaopiniowaniu przez radę rodziców i samorząd uczniowski.

Rada pedagogiczna ustala szczegółowe kryteria oceniania zachowania uczniów oraz tryb odwoławczy od tych ocen.

Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie programu wychowawczego gimnazjum i programu profilaktyki, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

 

§ 16

 

1.      Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły; władzami samorządu są:

na szczeblu klas: samorządy klasowe,

na szczeblu szkoły: rada uczniowska.

2.      Do zadań rady uczniowskiej należy:

-        przygotowanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego,

-        występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania,

-        gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego,

-        proponowanie kandydata na opiekuna samorządu.

3.      Samorząd uczniowski może przedstawić radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły,
w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów takich, jak:

-        prawo do zapoznania się z programem nauczania,

-        prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

-        prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

-        prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

-        prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

4.      Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin samorządu uczniowskiego.

5.      Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.

6.      Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

 

§ 17

 

Rada rodziców będąca reprezentacją ogółu rodziców uczniów wspiera działalność statutową gimnazjum.

Do kompetencji rady rodziców należy:

-        występowanie do dyrektora gimnazjum i rady pedagogicznej z wnioskami i sprawami dotyczącymi gimnazjum,

-        inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla gimnazjum,

-        gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie działalności celem pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznaczenie ich na potrzeby gimnazjum,

-        opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania,

-        opiniowanie programu wychowawczego szkoły.

Zasady tworzenia i pracy rady rodziców oraz jej regulamin uchwala zebranie przedstawicieli rodziców wszystkich klas.

 

§ 18

 

Organy gimnazjum współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności gimnazjum poprzez:

-        uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych rady pedagogicznej,

-        opiniowanie projektowanych uchwał i statutu gimnazjum,

-        wzajemne przekazywanie informacji w uzgodnieniu z dyrektorem gimnazjum.

Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa lub interesem szkoły. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący.

Spory kompetencyjne między organami szkoły rozstrzyga komisja statutowa, w skład której wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu. Organy kolegialne wybierają swego przedstawiciela do Komisji, dyrektor szkoły jako organ o charakterze jednoosobowym wyznacza swego przedstawiciela, np. wicedyrektora lub innego nauczyciela . Komisja jest powoływana na trzy lata. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego na kadencję roczną. Komisja statutowa wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków. Rozstrzygnięcia jej są ostateczne. Sprawy pod obrady Komisji wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi organu, którego kompetencje naruszono. Organ, którego winę komisja ustaliła, musi naprawić skutki swego działania w ciągu 3 miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia przez Komisję. Rozstrzygnięcie Komisji statutowej podawane jest do ogólnej wiadomości w szkole.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

UCZNIOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 19

 

Obowiązek szkolny ucznia gimnazjum trwa do czasu ukończenia etapu edukacyjnego, nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy
18 lat.

Uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, szkoła kieruje do gimnazjum, w którym tworzone są oddziały przysposabiające do pracy, a w przypadku uczniów, którzy ukończyli 16 lat, do szkoły dla dorosłych.

Uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia i nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, biorąc pod uwagę ich opóźnienia w cyklu kształcenia, szkoła kieruje do OHP.

Decyzję o przejściu ucznia do gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy podejmuje dyrektor gimnazjum na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), uwzględniając opinię lekarza oraz opinię poradni pedagogiczno – psychologicznej.

 

§ 20

 

1. Uczeń ma prawo do:

-   właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej;

-   opieki wychowawczej i bezpiecznego pobytu w szkole, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

-        poszanowania swojej godności, przekonań i własności;

-   wolności wypowiadania poglądów, także w formie  wniosków albo skarg dotyczących życia szkolnego, składanych do opiekuna samorządu uczniowskiego i rozpatrywanych przez  radę pedagogiczną;

-   wolności myśli, sumienia i wyznania, wyrażania  przekonań światopoglądowych
i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

-   znajomości dokumentów prawa szkolnego bezpośrednio go dotyczących,
w szczególności regulaminu oceniania i promowania uczniów;

-   dostępu do wszelkich informacji, które mogą mieć wpływ na jego sytuację w szkole;

-   uzyskania informacji o instytucjach powołanych do ochrony praw dziecka;

-        wszechstronności i podstaw  naukowych dostarczanej wiedzy;

-   rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów oraz pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

-   udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkołę;

-   obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny z zachowania i za postępy w nauce, zgodnie z kryteriami ocen określonymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania;

-   odpoczynku w terminach określonych przez kalendarz roku szkolnego, a także podczas przerw między zajęciami;

-   korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych
oraz księgozbioru biblioteki;

-   wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających w szkole;

-   reprezentowania szkoły na zewnątrz;

-   ochrony przed uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej;

-   pomocy w przypadku trudności życiowych, materialnych, szkolnych;

-   wiedzy o obowiązkach oraz środkach, jakie mogą być stosowane w przypadku łamania zasad;

-   nauki religii w szkole na podstawie ustnej lub pisemnej deklaracji rodziców                          lub opiekunów;

2. Korzystanie z powyższych praw może zostać ograniczone z uwagi na zagrażanie bezpieczeństwu innych, ochroną porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.

Prawa będące przywilejami mogą być zawieszone lub odbierane, w drodze dyscyplinarnej, zgodnie z zasadami określonymi w §23 statutu szkoły.

4. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawcy organizować imprezy klasowe i szkolne (Samowolne opuszczanie szkoły w trakcie ww. imprez jest niedozwolone).

5. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia posiadającego orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub inną publiczną poradnię specjalistyczną dyrektor gimnazjum organizuje indywidualne nauczanie.

6. W szczególnych przypadkach (dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia) uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym.

 

§ 21

 

Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, zwłaszcza:

a)      dbać o honor ojczyzny i piękno mowy ojczystej;

b)      okazywać szacunek wobec symboli narodowych;

c)      dbać o dobre imię i tradycje szkoły;

d)      przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły; oraz właściwego zwracania się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów:

e)      szanować  przekonania i własność innych osób;

f)        nie stosować agresji fizycznej i słownej oraz żadnej formy przemocy wobec innych;

g)      przeciwstawiać się przejawom agresji, wandalizmu i wulgarności;

h)      dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne, i swoich kolegów;

i)        dbać o dobro, ład i porządek w szkole;

j)        przychodzić punktualnie i systematycznie na zajęcia;

k)      uczęszczać na zajęcia edukacyjne z należytym przygotowaniem się do nich
i aktywnym udziałem w zajęciach;

-         uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyn (jeden raz w semestrze przy 1 godzinie tygodniowo i 2 razy w semestrze przy 2 i więcej godzinach przedmiotu), zgłoszenie nieprzygotowania następuje na początku lekcji

-         brak zeszytu z pracą domową traktuje się jako nieprzygotowanie do lekcji

g)   uzupełniać braki wynikające z absencji i innych przyczyn uniemożliwiających udział w zajęciach;

h)   prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu;

i)    przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, zajęcia wychowania fizycznego);

j)  uczęszczać za zgodą rodziców na zajęcia wyrównawcze, jeżeli został wyznaczony do udziału w tych zajęciach przez nauczyciela przedmiotu;

k)  nie zakłócać przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie;

l)   nieść, w miarę swoich możliwości, pomoc potrzebującym;

m)  zostawiać okrycia wierzchnie w szatni.

Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.

Uczniom zabrania się korzystania z telefonów komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych, uroczystości szkolnych i innych zajęć wynikających z ceremoniału szkolnego.

Uczniom zabrania się korzystania z telefonów komórkowych bez zgody nauczyciela-opiekuna w czasie imprez okolicznościowych poza terenem szkoły jeżeli reprezentują szkołę.

Uczniom zabrania się korzystać ze sprzętu elektronicznego zapisującego i odtwarzającego obraz i dźwięk podczas zajęć edukacyjnych z zastrzeżeniem pkt. 7.

W przypadku naruszenia przepisów zawartych w pkt. 3, 4, 5 nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest zatrzymać sprzęt elektroniczny i przekazać go dyrektorowi szkoły, do czasu wyjaśnienia i odebrania przez rodziców ucznia.

Uczniowie mogą korzystać z osobistych urządzeń elektronicznych odtwarzających i zapisujących obraz i dźwięk na terenie szkoły jeżeli decyzję o konieczności ich użycia podejmie wychowawca lub nauczyciel gimnazjum.

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kradzież i uszkodzenie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych będących własnością ucznia, z których korzysta on na terenie szkoły.

Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych  pomieszczeń. Za szkodę wyrządzoną przez ucznia odpowiadają materialnie jego rodzice.

Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach.

W okresie ustalonym przez dyrekcję szkoły, każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni. W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży.

Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.

Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica.

Każdy uczeń ma obowiązek posiadania w czasie zajęć lekcyjnych zeszytu do korespondencji, do którego wpisywane są oceny cząstkowe oraz uwagi dotyczące zachowania ucznia. (Raz w semestrze uczeń ma prawo nie posiadać zeszytu do korespondencji, za każdy kolejny brak uczeń otrzyma cząstkową ocenę nieodpowiednią z zachowania).

Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność  po przyjściu do szkoły. W terminie 7 dni przedstawia pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie:

-        zaświadczenia lekarskiego,

-        oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności.

 

1. Zasady postępowania podczas zajęć lekcyjnych:

1)      podczas zajęć lekcyjnych nie wolno uczniom przebywać na korytarzu szkolnym,

2)      na zajęcia edukacyjne należy przychodzić punktualnie nie wcześniej jednak niż 15 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji (zasada nie dotyczy osób dojeżdżających),

3)      uczniowie, którzy przychodzą do szkoły zanim rozpoczną zajęcia (np. dojeżdżający), są zobowiązani, by do czasu rozpoczęcia zajęć przebywać w świetlicy lub  czytelni,

4)      uczeń nieuczęszczający na lekcje religii i lekcje wychowania do życia w rodzinie w gimnazjum ma obowiązek przebywać pod opieką nauczyciela w miejscu ustalonym z wychowawcą klasy,,

5)     każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni. W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży,

6)     w czasie zajęć lekcyjnych niedozwolone są:

-        poruszania się po sali, jeśli nie wymaga tego specyfika zajęć,

-        samowolne opuszczanie miejsca siedzenia,

-        rozmawianie ze sobą bez wyraźnego pozwolenia nauczyciela,

-        jedzenie i żucie gumy podczas zajęć edukacyjnych,

-        trzymanie na ławce butelek, ciastek itp. nie będących pomocami do lekcji,

-        łamanie przepisów BHP,

-        łamanie zakazów ujętych w statucie szkoły w prawach i obowiązkach uczniów
§ 21.

7)  konsekwencją niewłaściwych zachowań uczniów jest stosowanie kar zawartych w statucie szkoły w § 24.

 

§ 22

 

Każdy uczeń ma obowiązek nosić na co dzień jednolity strój szkolny, za wyjątkiem sytuacji określonych w punktach 5 i 6. 

Za odmowę noszenia jednolitego stroju szkolnego uczeń otrzymuje semestralną lub końcoworoczną ocenę naganną z zachowania.

Uczeń ma obowiązek dbania o schludny wygląd:

-        w doborze rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar, pamiętając, że szkoła jest miejscem nauki i pracy,

-        na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie niezagrażające zdrowiu (np. niedopuszczalne są wysokie obcasy),

-        uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej,

-        wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.

W przypadku imprez szkolnych mających charakter swobodny (np. Pierwszy dzień Wiosny, Dzień Dziecka itp.) uczeń może przebywać na terenie szkoły w innym stroju niż wymieniony w punktach 1 i 6, jeżeli taką decyzję podejmie dyrektor lub rada pedagogiczna.

Każdy uczeń powinien posiadać strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:

-        uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,

-        grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,

-        imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada pedagogiczna.

Przez strój galowy należy rozumieć:

-        dla dziewcząt – ciemną spódnicę i białą bluzkę;

-        dla chłopców – ciemne spodnie i białą koszulę.

 

§ 23

 

1.      Uczeń może dostać nagrody i wyróżnienia za:

-        wysokie wyniki w nauce;

-        osiągnięcia sportowe lub artystyczne;

-        wzorowe zachowanie;

-        odwagę i dzielną, godną naśladowania postawę oraz heroiczną pomoc innym;

-        zdecydowane przeciwstawienie się złu;

-        postawę opiekuńczą – długotrwałą i bezinteresowną pomoc i działanie na rzecz innych;

-        prace lub inne formy zaangażowania na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego;

-        stuprocentową frekwencję w ciągu całego roku szkolnego;

-        sumienne i systematyczne wywiązywanie się ze swoich obowiązków.

2.      Nagrodami są:

-        pochwała nauczyciela lub wychowawcy na forum  klasy;

-        pochwała wychowawcy wobec rodziców;

-        wyróżnienie dyrektora  wobec społeczności szkolnej;

-        wyróżnienie dyrektora  wobec rodziców;

-        dyplom;

-        list gratulacyjny dla rodziców przyznany przez radę pedagogiczną;

-        wpis na szkolną stronę internetową;

-        nagroda rzeczowa;

-        tytuł Primus Inter Pares.

3.      Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych        odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

 

§ 24

 

Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły i regulaminu uczniowskiego karą dostosowaną do jego wieku i dojrzałości psychofizycznej:

-        ustne upomnienie ucznia przez nauczyciela lub wychowawcę klasy;

-        upomnienie ucznia z adnotacją w dzienniku lekcyjnym;

-        nagana wychowawcy klasy;

-        upomnienie ucznia przez dyrektora szkoły;

-        powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia;

-        wezwanie rodziców;

-        nagana dyrektora szkoły;

-        zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych, decyzją Rady Pedagogicznej;

-        zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz, decyzją Rady Pedagogicznej;

-        pozbawienie przez wychowawcę pełnionych w klasie funkcji;

-        pozbawienie decyzją Rady Pedagogicznej pełnionych w szkole funkcji;

-        przeniesieniem do równorzędnej klasy, decyzją Rady Pedagogicznej;

-        przeniesieniem do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.

Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

2. Niezależnie od nałożonej kary, uczeń może być zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów naprawy.

3.  Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy:

-         notorycznie łamie on przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane             w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,

-         zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów,

-         dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie.

4.      Od nałożonej przez wychowawcą kary, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą w formie pisemnej odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od dnia uzyskania kary.

5.      Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkoły i przewodniczącym samorządu szkolnego, a w szczególnych przypadkach z powołanym przez siebie przedstawicielami rady pedagogicznej rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:
- oddalić odwołanie, podając pisemne uzasadnienie,
- odwołać karę,
- zawiesić warunkowo wykonanie kary.

6.      Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.

7.      Od kar nakładanych przez dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Odwołanie składa rodzic w ciągu 3 dni od uzyskania informacji o zastosowanej karze. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 3 dni od jego otrzymania. Przed podjęciem ostatecznej decyzji zasięga opinii rady pedagogiczne.j

8.      Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

§ 25

 

Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice         
i uczniowie.

Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej.

Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak i  nauczyciele.

 

ROZDZIAŁ VI

 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 

§ 26

 

Do zadań nauczycieli należy w szczególności:

-        realizowanie obowiązującego w gimnazjum programu nauczania oraz programu wychowawczego szkoły,

-        wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

-        doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

-        systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów,

-        eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

-        systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,

-        czynny udział w pracy rady pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał,

-        współpraca z rodzicami.

 

§ 27

 

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych uczniów.

Nauczyciel zobowiązany jest do:

-        prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego;

-        odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

-        dbania o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny;

-        wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;

-        bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz ich sprawiedliwego traktowania;

-        udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych;

-        doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych mu uczniów nauczyciel zobowiązany jest do:

-        punktualnego rozpoczynania zajęć lekcyjnych,

-        nieopuszczania pracowni w czasie lekcji,

-        sumiennego pełnienia dyżuru na korytarzu podczas przerw lekcyjnych,

-        natychmiastowego reagowania na agresywne zachowania uczniów,

-        powiadamiania dyrektora szkoły o technicznych usterkach sprzętu,

-        wezwania pomocy medycznej w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia uczniów.

 

§ 28

 

Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów działają w zespołach przedmiotowych  lub innych zespołach problemowo – zadaniowych  tworzonych przez dyrektora gimnazjum.

Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora gimnazjum na wniosek zespołu.

Zadaniami zespołu przedmiotowego są:

-        wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,

-        opracowanie kryteriów oceniania uczniów i badania ich osiągnięć,

-        opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych,

-        organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

-        współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także
w uzupełnianiu ich wyposażenia.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności:

-        ustalanie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb,

-        opiniowanie opracowanego przez wychowawcę klasy programu wychowawczego,

-        wymiana doświadczeń, informacji o pracy dydaktycznej i  wychowawczej w danej klasie,

-        określenie sposobów pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi, mającymi  trudności w nauce i wymagającymi szczególnej troski ze względów rodzinnych             i z powodu zagrożeń patologicznych,

-        wyrażanie opinii na temat zachowania poszczególnych uczniów i proponowanie  klasyfikacyjnej oceny semestralnej z zachowania.

 

§ 29

 

1.      Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania                  i profilaktyki.

2.      Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do:

-         znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych               w klasie  i szkole;  

-         znajomości przepisów dotyczących oceniania klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

-         uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce             i zachowaniu;

-         uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci;

-         wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

 

§ 30

 

Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

a)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia;

b)      inspirowanie działań zespołowych uczniów;

c)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4:

otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków;

planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
-  różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół
    uczniowski,
-  ustala treść i formę zajęć na godzinach wychowawczych;

współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze.

utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
-  poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,
-  wspierania ich działań wychowawczych,
-  włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły;

współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie z zarządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej;

organizuje spotkania z rodzicami, informując ich o postępach w nauce i  zachowaniu ucznia;

na miesiąc przed końcem semestru (roku szkolnego) wychowawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia rodziców (opiekunów) o grożącej uczniowi ocenie niedostatecznej z przedmiotu.

Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy.

Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, mogą mieć wpływ na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadania wychowawcy.

Zmiana  wychowawcy może nastąpić w przypadku, gdy:

a)      wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji;

b)      zebranie rodziców uczniów klasy zgłosi taki wniosek większością ¾ głosów. Decyzję o zgłoszeniu wniosku podejmuje się przy udziale ¾ ogółu rodziców danej klas.

Ostateczną decyzję dotyczącą zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Warunkiem przedłożenia prośby o zmianę wychowawcy radzie pedagogicznej, po spełnieniu wymogu ust. 9, jest pisemne uzasadnienie wniosku przez rodziców lub uczniów oraz podpisanie go przez osoby domagające się zmiany.

 

§ 31

 

Do zadań innych pracowników szkoły należy troska o bezpieczeństwo uczniów.

W tym celu do zadań innych pracowników szkoły należy:
- niewpuszczanie na teren gimnazjum osób nie będących klientami szkoły,
- reagowanie na przejawy agresji,
- zgłaszanie dyrektorowi szkoły lub w miarę możliwości usuwanie usterek technicznych sprzętu i pomieszczeń,
- dbanie o czystość pomieszczeń,
- zgłaszanie do dyrekcji szkoły nieuzasadnionej obecności ucznia na korytarzu szkolnym w czasie zajęć lekcyjnych.

Szczegółowe zadania innych pracowników szkoły ustalone są w indywidualnym zakresie czynności (przydziale czynności).

 

ROZDZIAŁ VII

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

§ 32

 

1. Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach przyjmuje się:

      a) z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum          nr 1;

      b) na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr 1, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

2. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr 1 jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów zawartych w  ust.5

3. Dyrektor gimnazjum, nie później niż do końca lutego każdego roku, podaje kandydatom       do wiadomości kryteria, o których mowa w ust. 5.

4. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa                    w ust.5.

5. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej gimnazjum decydują kryteria uwzględniające:

   1). oceny  z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

a) matematyki,

b) przyrody,

c) j. obcego;

2) inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,  zwłaszcza:

a)  ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem

b) osiągnięcia w konkursach tematycznych

c) osiągnięcia sportowe i artystyczne

3) liczbę punktów uzyskanych za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu;

6. Ustala się następujące zasady przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz wyników sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:

7. 125 pkt – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, a także              za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej         oraz inne osiągnięcia kandydatów, w tym:

a)  40 pkt – liczba punktów możliwych do uzyskania za sprawdzian przeprowadzony                    w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest równa liczbie punktów zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu)

b)  85 pkt – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

8. Ustala się następującą liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia:

a) język polski, matematyka, przyroda, język obcy

-        celujący – 15 pkt

-        bardzo dobry – 13 pkt

-        dobry – 11 pkt

-        dostateczny – 7 pkt

-        dopuszczający – 2 pkt

b) świadectwo ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt

c) zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach wymienionych w § 2 pkt 4

w jednym konkursie - 5 pkt

w dwóch i więcej konkursach – dodatkowo 2 pkt

d) zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4 miejsca w grach zespołowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim

w jednej dyscyplinie – 6 punktów

dwóch i więcej dyscyplinach – dodatkowo 2 punkty

albo zajęcie od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym – 3 punkty .

e) zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym – 3 punkty

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

a) sieroty oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;

b) kandydaci z problemami zdrowotnymi potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno -  pedagogicznej

10. W celu przeprowadzania rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum, dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego               i określa zadania członków komisji.

11. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej należy w szczególności:

a) przygotowanie druku podania zawierającego informacje o warunkach rekrutacji,                        z uwzględnieniem kryteriów przyjęć zawartych w statucie szkoły;

b) przeprowadzenie rekrutacji i opracowanie listy uczniów przyjętych do gimnazjum na dany rok szkolny

12. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy                w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.

13. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, informatyki i techniki oraz na zajęciach, dla których z treści programów nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 13.

14. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, informatyki i techniki                 w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych,           w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

15. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 13, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

16. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

 

§ 33

 

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone        
w systemie klasowo – lekcyjnym.

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

§ 34

 

1.      Organizacja zajęć pozalekcyjnych:

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w grupach międzyklasowych                                       poza systemem klasowo – lekcyjnym;

Zajęcia pozalekcyjne organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych;

Liczbę uczestników zajęć pozalekcyjnych ustala dyrektor gimnazjum.

 

§ 35

 

Szczególną organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora gimnazjum do 30 kwietnia. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę, do dnia 30 maja.

W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze;

W gimnazjum liczącym 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora;

Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala dyrektor szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia         i higieny pracy.

 

§ 36

 

1.      Biblioteka szkolna jest pracownią służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy                          w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.

2.      Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę,

korzystanie ze środków audiowizualnych w czytelni,

prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni.

3.      Biblioteka, stosując właściwe sobie metody i środki, pełni funkcję:

a)  kształcąco – wychowawczą poprzez:

rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

kształcenie kultury czytelniczej,

wdrażanie do poszanowania książki,

udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym. 

b)  opiekuńczo – wychowawczą poprzez:

współdziałanie z nauczycielami,

wspieranie prac mających na celu wyrównywanie różnic intelektualnych,

otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

c)  kulturalno – rekreacyjną poprzez:

uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.

4.      Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie. Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych.

5.      Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:

koordynowanie pracy w bibliotece:

opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów  ważniejszych imprez,

uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,

projektowanie wydatków na rok kalendarzowy,

przygotowywanie sprawozdań z pracy biblioteki, zawierających ocenę czytelnictwa,

odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki;

praca pedagogiczna:

-         gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami,

-         udostępnianie zbiorów,

-         udzielanie informacji bibliotecznych,

-         rozmowy z czytelnikami o książkach,

-         poradnictwo w wyborach czytelniczych,

-         prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie            z programem,

-         udostępnianie nauczycielom opiekunom potrzebnych materiałów,

-         informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa,

-         prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach,

-         organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa,

-         dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych uczniów,

-         dostosowanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów:

praca organizacyjna:

gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

opracowanie biblioteczne zbiorów,

selekcja zbiorów i ich konserwacja,

organizowanie warsztatu informacyjnego,

wydzielanie księgozbioru podręcznego,

prowadzenie katalogów,

udostępnianie zbiorów;

współpraca z rodzicami i instytucjami:

-         w miarę możliwości  nauczyciel bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów, bibliotekami pozaszkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi.

6.      Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) oraz materiały multimedialne.

7.      Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor gimnazjum, który:

-         zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie,

-         zapewnia środki finansowe,

-         zarządza skontrum zbiorów,

-         zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji,

-         zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć,

-         hospituje i ocenia pracę biblioteki.

 

§ 37

 

1.      Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, gimnazjum organizuje świetlicę.

2.      W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie  nie powinna przekraczać 25.

3.      Do świetlicy uczniowie przyjmowani są na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców lub opiekunów.

4.      Czas pracy świetlicy trwa od 8.00 – 16.00

5.      Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły.

6.      Do zadań wychowawcy świetlicy należy w szczególności:

-        opracowanie rocznego planu świetlicy,

-        współpraca z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz z pedagogiem szkolnym w zakresie opieki nad dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo,

-        współpraca z rodzicami,

-        współpraca z komisją ds. żywienia dzieci (przydział obiadów bezpłatnych)                        i prowadzenie jej dokumentacji,

-        dbałość o aktualny wystrój świetlicy,

7.      Wychowawca świetlicy wchodzi w skład rady pedagogicznej i składa semestralne sprawozdania ze swojej działalności.

8.      Dokumentacja świetlicy:

-         roczny i miesięczny plan pracy wychowawcy,

-         dzienniki zajęć świetlicowych,

-         karty zgłoszeń uczniów,

-         regulamin świetlicy,

-         ewidencja uczniów korzystających z posiłków,

-         ramowy rozkład dnia.

 

§ 38

 

Gimnazjum zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku w stołówce prowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 1 na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1, a dyrektorem Gimnazjum nr 1.

obiady dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej mogą być finansowane przez Urząd Miejski, MOPS, Radę Rodziców, sponsorów. Decyzja               o przyznaniu dofinansowania podejmowana jest na podstawie oświadczeń rodziców         o ich zarobkach;

kwalifikacji dokonuje zespół w składzie: wychowawca świetlicy, pedagog szkolny, dyrektor szkoły lub zastępca dyrektora.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 39

 

 Gimnazjum jest jednostką budżetową, finansowaną przez Gminę Koluszki. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

§ 40

 

1.      Gimnazjum używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Tablice i stemple zawierają nazwę, numer porządkowy i siedzibę gimnazjum.

 

§ 41

 Gimnazjum posiada własny sztandar.

 

§ 42

 

Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 43

 

Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników, uczniów
 i nauczycieli.

 

Statutu Gimnazjum nr 1 w Koluszkach zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2007 roku.