Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodziców

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowań

  Samorząd Uczniowski

  język angielski

  język niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szkoła współpracy

  Szkoła promująca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


Prawa  

Jakie uczeń ma prawa w szkole?
Prawa ucznia w szkole. Podstawowymi prawami ucznia, wynikającymi z podstawowych praw człowieka zapisanych w Konstytucji RP są:
- prawo do nauki,
- prawo do wychowania w rodzinie,
- prawo do wychowania bez przemocy,
- prawo do informacji,
- prawo do swobody myśli, sumienia religii,
- prawo do swobody wypowiedzi.

Natomiast prawami ściśle wynikającymi z obowiązku szkolnego i z nim związanymi są prawo do:
a) zapoznania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów,
b) zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i oceny zgodnie z jego założeniami,
c) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
d) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
e) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,
f) rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz
g) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,
h) odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii,
i) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
j) korzystania z opieki zdrowotnej oraz poradnictwa i terapii pedagogicznej i psychologicznej,
k) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki i świetlicy tak podczas zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych,
l) uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły.