About project

Gimnazjum nr 1 w Koluszkach przyst?pi?o do realizacji kolejnego mi?dzynarodowego projektu edukacyjnego w ramach programu e-Twinning.
Jest to projekt badawczy z zakresu biologii, dotycz?cy ptaków i ich w?drówek (ze szczególnym uwzgl?dnieniem bocianów). Podczas tego projektu nasi uczniowie b?d?:
1. Wymienia? przez Internet informacje o ptakach, trasach przelotu oraz ich populacji (z zastosowaniem Skype’a, prezentacji multimedialnych, informacji e-mail).
2. Wyprodukuj? broszur? o najbardziej popularnych i zagro?onych gatunkach oraz ich warunkach ?ycia (broszury, telekonferencja, prezentacje multimedialne, fotografie zebrane w album).
3. Wymieni? si? informacjami dotycz?cymi budowy fizycznej i anatomicznej ptaków, poznaj? sposób przystosowania si? ptaków do lotu – w korelacji z fizyk? (raporty, s?ownik z praktycznym, fachowym s?ownictwem, zaj?cia praktyczne, warsztaty).
4. Zbuduj? budki l?gowe i karmniki, potem wymieni? si? obserwacjami i wynikami bada? (raport ko?cowy, prezentacje multimedialne)
5. Ten projekt jest realizowany z W?ochami, Grecj?, Wielk? Brytani? oraz Holandi?. Projekt koordynowany przez nauczyciela z Polski p. Ma?gorzat? Owczarek

Szko?y za?oycielskie:

Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego (Polska)

Scuola Media Alighieri (W?ochy)

 

Szko?y partnerskie: 

1st EPAL of Trikala (Grecja) ELEMORE HALL SCHOOL , DURHAM, (Wielka Brytania) OBS Westerschool (Holandia)

 

Internetowy magazyn OPEN TO THE WORLD - VIRTUAL CLASSES -http://www.trentinolingue.net/j/