RSS
A A A
SmodBIP

Uczniowie

W roku szkolnym 2017/2018 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 funkcjonuje:

w Szkole Podstawowej nr 1:
20 oddziałów szkoły podstawowej - łącznie 439 uczniów
8 oddziałów gimnazjalnych - łącznie 221 uczniów

łącznie w całej Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach, w 28 oddziałach uczy się 660 uczniów


Prawa i obowiązki uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach oraz inne uregulowania szczególnie ważne dla uczniów, zawarte są w Statucie Szkoły. <<< pobierz Statut

Rozdz. VII. Uczniowie –  zawiera:
w § 71 – Prawa ucznia
w § 72 – Obowiązki ucznia
w § 73 - Zasady zachowania na terenie szkoły, sposób usprawiedliwiania nieobecności
w § 74 – Zasady postępowania na zajęciach lekcyjnych
w § 75 – Ustalenia dotyczące wyglądu i stroju ucznia
w § 76 – Nagrody i wyróżnienia
w § 77 – Kary


 
Spośród uczniów szkoły wybierany jest Samorząd Uczniowski.

Samorząd Uczniowski
Kompetencje określa art.55 ustawy o systemie oświaty oraz statut szkoły.
>>> pobierz statut Szkoły Podstawowej nr 1

Samorząd uczniowski może przedstawiać radzą pedagogicznym lub dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji
podstawowych praw uczniów, tj.:

a. prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami,
b. prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowywaniu.
c. prawa do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania
własnych zainteresowań,
d. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
e. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
ale w porozumieniu z dyrektorem ,
f. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.Opublikował: Jerzy Pecyna
Publikacja dnia: 27.03.2018
Podpisał: Jerzy Pecyna
Dokument z dnia: 27.03.2018
Dokument oglądany razy: 1 630