RSS
A A A
SmodBIP

Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty umożliwiając uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia, odpowiednio: szkoły podstawowej i oddziały gimnazjalne i pozwalających kontynuować naukę na kolejnym etapie kształcenia.


Szczegółowe cele i zadania określają statuty szkół:
Statut Szkoły Podstawowej nr 1 >>> pobierz

Dyrektor Szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.

Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:
spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, skreślenie ucznia z listy uczniów, indywidualny program lub tok nauki.

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r. (Dz. U. 2007
Nr 83 poz. 562 z poźn. zm.) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych.

W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania
administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

* Tekst rozporządzenia: >>> pobierz rozporządzenie

Podstawa programowa określona jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. 2009 Nr 4 poz. 17) w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół.

* Tekst rozporządzenia: >>> pobierz rozporządzenieOpublikował: Jerzy Pecyna
Publikacja dnia: 27.03.2018
Podpisał: Jerzy Pecyna
Dokument z dnia: 27.03.2018
Dokument oglądany razy: 1 618