RSS
A A A
SmodBIP

Zarządzenia Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac remontowo-budowlanych na terenie szkoły i wokół niej

 1. Prace remontowo-budowlane na terenie szkoły będą trwały w okresie maj 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r.
 2.  W tym czasie zabrania się uczniom, pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym oraz osobom postronnym, przebywania w pomieszczeniach objętych pracami remontowymi i wokół szkoły, gdzie trwają prace zewnętrzne.
 3. Zobowiązuje się nauczycieli i pozostałych pracowników zespołu do zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad bhp na terenie szkoły i poza nią.
 4. Zobowiązuje się wychowawców klas, pracowników świetlicy do przeprowadzenia z uczniami pogadanek na temat bhp w zakresie zachowania bezpieczeństwa podczas trwającego remontu i odnotowania tego faktu w dzienniku-Librus.
 5. Nakazuje się pełnienie dyżurów śródlekcyjnych przez nauczycieli i pracowników obsługi w sposób czynny, tak aby mieć możliwość kontaktu z uczniami. Dyżur tzw. „O” rozpoczyna się o godz. 7:45. Nauczyciele mają obowiązek sprawdzania przydziału dyżurów za nieobecnych nauczycieli. Przypomina się o postępowaniu zgodnie z ,,Regulaminem dyżurów”.
 6. W czasie przerw uczniowie przebywają na terenie szkoły i na dziedzińcu szkolnym tylko pod opieką nauczyciela. Zabrania się korzystania bez opieki nauczyciela z Placu Zabaw, Szkolnego Miasteczka Ruchu Drogowego oraz boiska szkolnego.
 7. Zobowiązuje się nauczycieli do punktualnego rozpoczynania lekcji i egzekwowania punktualności od uczniów. Nie dopuszcza się pozostawiania uczniów bez opieki nauczyciela, zgodnie z aktualnym planem i przydziałem dodatkowych zajęć, dyżurów oraz organizowanych wycieczek, imprez i uroczystości. O wszelkich zmianach w planie tj. zastępstwach informuje uczniów wychowawca lub nauczyciel przedmiotu. Powyższa informacja jest także zamieszczana w dzienniku elektronicznym.
 8. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do systematycznej kontroli miejsca, gdzie prowadzi zajęcia. Dostrzeżone zagrożenia powinien niezwłocznie zgłosić do dyrektora szkoły, jego zastępcy, koordynatora ds. bezpieczeństwa.
 9. Podczas zajęć wychowania fizycznego należy zadbać o sprawność sprzętu sportowego, bezpieczeństwo poruszania się na sali gimnastycznej, zwrócić uwagę na wystające parapety i mocowania sprzętu sportowego.
 10. Szatnie są zamykane na klucze, które znajdują się u pani woźnej.
 11. W szkole obowiązuje ład i porządek. Korytarze, schody, drzwi nie mogą być zastawione przez plecaki, meble szkolne, kartony, sprzęt i narzędzia używane w tracie remontu szkoły. Każdy kto zauważy uchybienia w tym zakresie, zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym dyrektora szkoły, zastępcę, koordynatora ds. bezpieczeństwa.
 12. Miejsca niebezpieczne w budynku, w których może dojść do kolizji, upadku i do których mają dostęp uczniowie, pracownicy szkoły oraz inne osoby korzystającez pomieszczeń budynku, znakuje się taśmą z ukośnymi pasami czarno-żółtymi lub czerwono-białymi.
 13. Zabrania się uczniom oraz innym osobom postronnym do przebywania w miejscach odgrodzonych, objętych remontem.
 14. Pracownicy szkoły zobowiązani są do przebywania tylko w pomieszczeniach dopuszczonych do użytku, niezwłocznego reagowania na zachowania niezgodne z zasadami bhp. Zobowiązani są do dbałości o ład i porządek na jej terenie i poza nią.

Zarządzenie obowiązuje od dnia opublikowania do czasu zakończenia remontu szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach

              mgr Jolanta DąbrowskaOpublikował: Jerzy Pecyna
Publikacja dnia: 11.01.2018
Podpisał: Jolanta Dąbrowska
Dokument z dnia: 28.11.2016
Dokument oglądany razy: 322