RSS
A A A
SmodBIP

Struktura własnościowa, majątek

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach jest jednostką organizacyjną Gminy Koluszki, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Mienie Szkoły stanowi mienie komunalne.


AKTYWA TRWAŁE: ----
I. Rzeczowe aktywa trwałe: -----
Środki trwałe:
Budynki, lokale: -----
Urządzenia techniczne i maszyny: -----

AKTYWA OBROTOWE: ------
I. Zapasy:
Materiały:
II. Należności krótkoterminowe:
III. Środki pieniężne:
Środki pieniężne na rachunkach bankowych: ----

SUMA AKTYWÓW: -------


ZBĘDNE I ZUŻYTE SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO O WARTOŚCI JEDNOSTKOWEJ
POWYŻEJ 300 EURO: obecnie placówka nie posiada takich składników majątku.

Stan na 23.09.2012 r.Opublikował: Jerzy Pecyna
Publikacja dnia: 10.01.2018
Podpisał: Jerzy Pecyna
Dokument z dnia: 23.09.2012
Dokument oglądany razy: 1 234